Kontakt

Master Marcin Ruszczak
Ul. Ludowa 3
65-742 Zielona Góra

Tel. 660 679 192
biuro@mastrefinanse.pl

NIP 581 184 18 94
REGON 081129653
Numer konta:
02 1140 2004 0000 3402 7823 6386

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz w dowolnej formie
Klikając przycisk Wyślij zgadzasz się na poniższe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Master Marcin Ruszczak z siedzibą w Zielonej Górze (65-119), ul.Konstruktorów 70/11, NIP 581 184 18 94 zwana dalej: „Administratorem”.
2.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora, na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony lub dochodzenia roszczeń.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, a w szczególności dostawcom przedmiotu umowy, firmom kurierskim, kancelariom prawniczym, firmom ubezpieczeniowym, firmom leasingowym, bankom.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jedno przemyślenie nt. „Kontakt

Możliwość komentowania jest wyłączona.